Biz hakda

Biz kim?

biz hakda

Yinji kagyz önümleri fabrigi, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Huangjiang şäherçesinde ýerleşýär.15000 inedördül metr meýdany 200-den gowrak ussat işçi bilen gurşap alýan “Yinji” zawody, dürli görnüşli kagyz çap we gaplaýyş önümlerini professional öndüriji.Zawodymyz Heidelberg XL105 9 + 3UV çap ediji maşyn, CD102 7 + 1UV metbugatda sowuk folga enjamy, awtomatiki örtüji, laminasiýa, ýüpek ekran, 3D folga, guty ýelimlemek, guty ýygnamak enjamy, burç basmak bilen doly enjamlaşdyrylan maşyn.Autoarym awtoulag V kesilen maşyn, el bilen kesýän, gyzgyn möhürleýji maşyn we ş.m. Awtomatlaşdyryş we öý tehnikasynda giňişleýin bahalarymyzy bäsdeşlik edýär.

Gaplaýyş hyzmatdaşyny saýlamak barada aýdylanda, IEST GOWY bilen işlemek islärsiňiz we hiliň we innowasiýanyň iň ýokary standartlaryna ýetmäge bagyşlanarsyňyz.Müşderilerimize özlerine mahsus gaplama çözgüdini hödürlemek bilen meşgullandyk.Bazaryň ähli pudaklaryny öz içine alýan we dünýäniň öňdebaryjy markalary bilen işleýän, biz karar kabul etmegiň merkezinde müşderi merkezini we durnukly gymmatlyklarymyzy saklaýan, gaplaýyş täzelikçiler toparyny bilýäris.

Biz näme edýäris?

önüm (2)

Sarp ediji elektronika, kosmetika, lýuks, çakyr, azyk, saglyk, temmäki, Vape & Cannabis we beýleki pudaklarda bäsdeşlik gaplaýyş önümlerini, çözgütleri we hyzmatlary üpjün etmek üçin ýöriteleşen we müşderiler üçin marka bahasyny ýokarlandyrmagy dowam etdirmegi maksat edinýär.

biz hakda (1)

Yinji, döredijilik gutusy, innowasion gözleg we ösüş, toplumlaýyn önümçilik, awtomatlaşdyrylan uly önümçilik bilen bir hatarda reňk gutulary, sowgat gutulary, broşýuralar, stikerler, kartonlar, kagyz eýeleri we akylly gaplamalar, daşky gurşaw gaplamalary, funksional gaplamalar ýaly önümleri we çözgütleri hödürleýär.

biz hakda (2)

Şeýle hem, markaňyzyň şahsyýetini üpjün edýän BESPOKE Package-de işlemegi gowy görýäris, ideýadan taýýar önüme çenli, markaňyzyň dogry habary almagyny üpjün etmek üçin geldik.

Şahadatnamalarymyz

hyzmatdaş (3)
hyzmatdaş (2)
hyzmatdaş (1)
şahadatnama (3)
şahadatnama (2)
şahadatnama (1)