Guş höwürtgesi gaplaýyş reňkli gapak we esasy sowgat ýörite 2 bölek berk kagyz berk guty

Gysga düşündiriş:

Bu berk reňkli kagyzdan ýasalan guş höwürtgesi

Kagyz görnüşi:1200 GSM gaty kagyz, 157 GSM çeper kagyz

Bermek: Ossalpyldawuk laminasiýa, gyzgyn folga möhürlemek

Çap ediş reňki: CMYK 4 reňk ofset

Şekil we stil:Gapak we esas / 2 bölek

Ulanylyşy: Guş höwürtgesi

AýratynlykEbilelikdäki we gaýtadan işlenen


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Çap etmek CMYK çap etmek
OEM hyzmaty Hoş geldiňiz
Ulanylyşy Guş höwürtgesi
Dizaýn hyzmaty Mugt
Ölçegi Omörite ululyk
Aýratynlyk Gaýtadan işlenen materiallar, elde ýasalan
Haryt ady Guşlaryň höwürtge gaplamasy
Şahadatnama ISO9001 / FSC
Nusga wagty 5 ~ 7 Iş güni
Omörite sargyt Kabul et
Kagyz görnüşi Çal tagta
Senagat taýdan peýdalanmak sowgat gaplamak / iýmit gaplamak

Guş höwürtgesi gaplaýyş sowgat gutusy aýratynlyklary

1) Guş höwürtgesi gaplaýyş sowgat gutusynyň materialy 1200 GSM gaty kagyz, 157 GSM çeper kagyz , Güýçli kagyz gutynyň içindäki önümleri has gowy gorap biler.
2) Ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan ulanylýar.
3) Guş höwürtgesi gaplaýyş sowgat gutusynyň nyşany, ýüzüne mat laminasiýa bilen folga möhürlenendir, owadan we lýuks görünýär.

Guşlaryň höwürtgesi (4)

Biz hakda

Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda çap we kagyz gaplamaga üns berýän hünärmen öndüriji.
Çap we kagyz gaplaýyş tehnologiýamyz eýýäm Sarp ediji / kosmetika / gözellik we derini bejermek / lukmançylyk / kenew iýmit we içgiler / sowgat / çakyr / elektronika we ş.m. ýaly köp sanly pudaga hyzmat etdi.

Guş höwürtgesi (1)
Guş höwürtgesi (2)
Guşlaryň höwürtgesi (3)

Sorag-jogap

S: Nädip mysal alyp bilerin?

(1) Dummy nusgalary mugt, ýük ýygnamak hyzmaty berk maslahat berilýär.

(2) customörite logotip üçin prototipler / çap edilen nusga bahasy alynýar.Feesöne ýygymlar köpçülikleýin sargytdan aýrylar.

S: Öz dizaýn sungat eserlerim bar bolsa, size haýsy format saýlanýar?

J: AI, CDR we ýokary çözgütli PDF kabul edýäris.

S: Web sahypaňyzda görkezilişi ýaly bir makalany haladym, aksiýaňyz barmy?

J: Her önüm üçin käbir nusgalary saklasak-da, haýsydyr bir önüm üçin paýymyz ýok.Goodshli harytlar müşderiniň sargytlary esasynda öndürilýär.

S: Takyk sitata nädip alyp bilerin?

J: Islenýän gutynyň görnüşini / görnüşini, ölçeglerini, mukdaryny, çap reňklerini we ýerüsti bejergisini bize aýdyň.Şeýle maglumatlara ynamyňyz ýok bolsa, gutularyň saklamagy maksat edinýän önümleriniň jikme-jikliklerini bize bermegiňizi haýyş edýäris.

S goods Harytlarymyň eltilmegine haçan garaşyp bilerin?

J: Gurluş wagty adatça bolýar10-18nusga kabul edilenden we 30% öňünden tölegden birnäçe gün soň.Bu sargyt mukdaryna we goşmaça bejergilere baglydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary