Custöriteleşdirilen lýuks ýokary derejeli şaý-sepler gutusy, berk guty, sowgat gutusy we gaplama

Gysga düşündiriş:

ÖNÜMLERI Düşündiriş:

1. Material: FSC 1000g çal tagta, 157g ýörite kagyz, nagyş kagyzy, zolak mata, gubka.

2. Bejergi: Matt PP gutardy, gyzgyn möhür basdy.

3. Çap etmek: PMS reňk çap etmek, nagyşlamak.

4. Şahadatnama: FSC / ISO / REACH / ROHS.


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Gutynyň görnüşleri Gaty guty, sowgat gutusy, lýuks guty
Material FSC 1000g çal tagta, 157g ýörite kagyz, nagyş kagyzy, zolak mata, gubka
Ölçegi L × W × H (cm) - Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda
Reňk PMS UV ýa-da ofset çap etmek, nagyşlamak
Tamamlamak Mat Lamination
MOQ 500-1000 sany
Mysal üçin wagt 5 -7 gün
Eltip bermegiň wagty 18-21 gün

Diňe iň gymmatly zatlary öz içine alýan lýuks gutular.Ussatlyk, dizaýn we stil diňe materiallar bilen elde ýasalan bu aýratyn gutulary döretmek üçin birleşýär: çal tagta, ýörite kagyzlar, matalar we gubka.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Custöriteleşdirilen lýuks ýokary derejeli şaý-sepler gutusy, berk guty, sowgat gutusy we gaplama (3)

√ Biziň pikirimiz, hiline gönükdirilen, ynam kök.

Quoted Biziň getiren bahalarymyzyň hemmesi gaty, programmalary gözlemek üçin wagtyňyzy ýitirýän bahalar ýok.

Concept Düşünjeden gowşuryşa çalt öwrüm bilen takyk nusgalary bermäge ukyply.

Own Öz önümçiligimizden başga-da, durmuşa geçirip boljak çözgütleri hödürleýäris.

Free Mugt nusga ýasamagy hödürleýäris.

Medeniýetimiz: "Gatnaşyk edip biler"

Bitewi gymmatlyklar toplumyna esaslanan medeniýeti döredendigimize buýsanýarys.
Iş tertibimiz höwesli.Guramamyzdakylaryň hemmesiniň ýüreginde birmeňzeş gymmatlyk bar.

Custöriteleşdirilen lýuks ýokary derejeli şaý-sepler gutusy, berk guty, sowgat gutusy we gaplama (1)
Bolýandygyna buýsanýarys

Biz kim?

Dongguan Yinji kagyz önümleri fabrigi, Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Huangjiang şäherçesinde ýerleşýär.15000 inedördül metr meýdany 200-den gowrak ussat işçi bilen gurşap alýan “Yinji” zawody, dürli görnüşli kagyz çap we gaplaýyş önümlerini professional öndüriji.Zawodymyz Heidelberg XL105 9 + 3UV çap ediji maşyn, CD102 7 + 1UV çap etmekde sowuk folga enjamy, awtomatiki örtüji, laminasiýa, ýüpek ekran, 3D folga, guty ýelimlemek, guty ýygnamak enjamy, burç basmak bilen doly enjamlaşdyrylan maşyn.Autoarym awtoulag V kesilen maşyn, el bilen kesýän, gyzgyn möhürleýji maşyn we ş.m. Awtomatlaşdyryş we öý tehnikasynda giňişleýin bahalarymyzy bäsdeşlik edýär.

biz hakda1
önüm

Gaplaýyş hyzmatdaşyny saýlamak barada aýdylanda, IEST GOWY bilen işlemek islärsiňiz we hiliň we innowasiýanyň iň ýokary standartlaryna ýetmäge bagyşlanarsyňyz.Müşderilerimize özlerine mahsus gaplama çözgüdini hödürlemek bilen meşgullandyk.Bazaryň ähli pudaklaryny öz içine alýan we dünýäniň öňdebaryjy markalary bilen işleýän, biz karar kabul etmegiň merkezinde müşderi merkezini we durnukly gymmatlyklarymyzy saklaýan, gaplaýyş täzelikçiler toparyny bilýäris.Paketimiz ýokary derejeli Lýuks, Elektron, Gözellik, Cannabis, Sarp ediji.Şeýle hem, markaňyzyň şahsyýetini üpjün edýän BESPOKE Package-de işlemegi gowy görýäris, ideýadan taýýar önüme çenli, markaňyzyň dogry habary almagyny üpjün etmek üçin geldik.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň