FSC Gara kraft kosmetika kagyz turba gaplamasy

Gysga düşündiriş:

Bu kosmetika gaplamak üçin tegelek kraft kagyz turba gutusy

Kagyz görnüşi: Karton + Kraft kagyz + goldörite altyn kagyz

Bermek: Mat lak

Çap etmegiň reňki: Çap etme, FSC kagyzy

Şekil we stil: silindr turba gutusy

Senagat ulanylyşy: Sarp ediji / kosmetika / gözellik we derini bejermek / sowgat


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Materiallar Karton +Kagyz kagyzy +Aýratynlyklarl altynkagyz
Faceerüsti el Mat lak
Ölçegi Müşderiniň dizaýnyna görä / Custöriteleşdirilen.
Gurşun wagtynyň nusgasy 5 ~ 7 gün
Deputat wagty 18-21 gün
Töleg möhleti: Gepleşikli bolmak
Gaplamak Müşderiniň talaplaryna / K = K Master Karton
FSC Gara kraft kosmetika kagyz turba gaplamasy (6)

Biz hakda

Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda çap we kagyz gaplamaga üns berýän hünärmen öndüriji.
Çap we kagyz gaplaýyş tehnologiýamyz eýýäm Sarp ediji / ýaly köp pudaklara hyzmat etdi.
Kosmetika / Gözellik we Derini bejermek / Lukmançylyk / Kanab iýmit we içgiler / Sowgat / çakyr / elektronika we ş.m.

FSC Gara kraft kosmetika kagyz turba gaplamasy (4)

Sorag-jogap

S: Nädip mysal alyp bilerin?

(1) Dummy nusgalary mugt, ýük ýygnamak hyzmaty berk maslahat berilýär.

(2) customörite logotip üçin prototipler / çap edilen nusga bahasy alynýar.Feesöne ýygymlar köpçülikleýin sargytdan aýrylar.

S: Öz dizaýn sungat eserlerim bar bolsa, size haýsy format saýlanýar?
J: AI, CDR we ýokary çözgütli PDF kabul edýäris.

S: Web sahypaňyzda görkezilişi ýaly bir makalany haladym, aksiýaňyz barmy?
J: Her önüm üçin käbir nusgalary saklasak-da, haýsydyr bir önüm üçin paýymyz ýok.Goodshli harytlar müşderiniň sargytlary esasynda öndürilýär.

S: Takyk sitata nädip alyp bilerin?
J: Islenýän gutynyň görnüşini / görnüşini, ölçeglerini, mukdaryny, çap reňklerini we ýerüsti bejergisini bize aýdyň.Şeýle maglumatlara ynamyňyz ýok bolsa, gutularyň saklamagy maksat edinýän önümleriniň jikme-jikliklerini bize bermegiňizi haýyş edýäris.

S goods Harytlarymyň eltilmegine haçan garaşyp bilerin?
J :.köpçülikleýin önümçilikgurşun wagty adatça bolýar18 ~ 21nusga kabul edilenden we 30% öňünden tölegden birnäçe gün soň.Bu sargyt mukdaryna we goşmaça bejergilere baglydyr.

 

FSC Gara kraft kosmetika kagyz turba gaplamasy (7)
FSC Gara kraft kosmetika kagyz turba gaplamasy (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň