Saglygy goraýyş, derini ideg etmek, gözellik gaplamak, bölek satuw gutusy, sarp ediji, reňk gutusy

Gysga düşündiriş:

Çalt gollanma:

1. Material: 350g C1S, Ak gasynlanan kagyz, W9, E fleýta gasynlanan

2. Bejergi: Matt PP Lamination

3. Çap etmek: 4C + PM Reňk çap etmek, UV çap etmek, folga möhürlemek

4. Şahadatnama: FSC / ISO / REACH / ROHS


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Gutynyň görnüşleri Bölek satuw gutusy, örtülen kagyz gutusy, çeper kagyz gutusy, saglygy goraýyş gaplamasy.
Material 350G, W9, E fleýta, gasynlanan kagyz gutusy
Ölçegi L × W × H (cm) - Müşderileriň aýratyn talaplaryna laýyklykda
Reňk Ofset çap etmek, folga möhürlemek
Tamamlamak Mat PP laminasiýa
MOQ 500-1000 sany
Mysal üçin wagt 3-5 gün
Eltip bermegiň wagty 10-12 gün mukdaryna bagly

Gasynlanan guty bilen karton gutynyň arasynda näme tapawut bar?

Olary galaýy gaplarda saklaň
Gap-gaçlar we jaýyň töwereginde ownuk zatlary saklamakdan başga-da, gap-gaçlar gulak gulaklaryny hem saklap biler, şol bir wagtyň özünde olary erkin saklamaz.Nauşnikleri ýerlikli örtüň we gapagyň içine goýuň.

Saglygy goraýyş, derini ideg etmek, gözellik gaplamak, bölek satuw gutusy, sarp ediji, reňk gutusy (3)

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Önümçilik prosesleriniň doly toplumy

Biziň zawodymyz bar.Çap etmekden, timarlamakdan, kesmekden, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we eltip bermekden başlap, önümçilik prosesleriniň hemmesini özümiz düzýäris.Şonuň üçin 100% gowy hilini üpjün edip bileris.

2. Material saýlamak

Saýlan materiallarymyzyň hemmesi iň gowusydyr. We islegiňize görä ýöriteleşdirilen materiallary, ölçegleri we gutarnykly zatlary kabul edýäris.

Saglygy goraýyş, derini ideg etmek, gözellik gaplamak, bölek satuw gutusy, sarp ediji, reňk gutusy (2)

3. Müşderi hyzmaty

Size hakykatdanam zerur zatlara üns berýäris we size has amatly önüm jikme-jikliklerini maslahat berýäris. Çalt we amatly hyzmatlar elmydama taýýar.

4. Baý tejribe

Bu çap we gaplaýyş pudagy bilen 9 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullanýarys.Sargydyňyzyň hilini üpjün edýän ajaýyp tehnikler we işçiler köp.

Saglygy goraýyş, derini ideg etmek, gözellik gaplamak, bölek satuw gutusy, sarp ediji, reňk gutusy (4)

5. ippingük daşamak

Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk ugratýan ekspeditorlarymyz bar.Deňiz, howa ýa-da ekspress arkaly eltip bermek zerur bolsa-da, size elmydama iň gowy iberiş hyzmatlaryny hödürläris.Öz iberiş ekspeditorlaryňyz bar bolsa, siziňki ulanarys.

6. Baý dizaýn tejribesi

Kagyz önümlerini dizaýn etmekde baý tejribä eýe bolan hünärmen dizaýn toparymyz bar.Diňe pikirleriňizi aýdyň, pikirleriňizi ajaýyp çeper eser faýllaryna we ahyrynda kagyz önümlerine ýetirmäge kömek ederis.

Saglygy goraýyş, derini ideg etmek, gözellik gaplamak, bölek satuw gutusy, sarp ediji, reňk gutusy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň