Lýuks, ajaýyp guty, PET penjiresi bilen gaplamak, Sowgat gutusy

Gysga düşündiriş:

Gaplamak: Müşderiniň haýyşy boýunça.

Kart çap etmek: 4 reňkli ofset çap etmek ýa-da Pantone çap etmek, UV çap etmek, altyn folga möhürlemek.

Içeri: Dok we mata bilen EVA ýa-da köpükli tarelka.

Wariant: Matt / Glossy gutardy, Emboss.

Stil: Flap we PET penjireli berk guty, Magnitleriň ýapylmagy.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Haryt Lýuks Custom Rigid Box, Sowgat gutusy
Material FSC Greýboard, ýokary hilli ýörite kagyz, Magnitler, PET list, köpük, EVA, menek
Çeper eser PDF, AI
Çap etmek CMYK reňkli ofset çap etmek, ekran çap ediji, UV çap etmek
Faceerüsti zyňmak senenama / lak / Blister / Suw örtügi / laminat / nagyş, ýalpyldawuk / Matt Lamination, UV örtük we möhürleme bar
Ölçegi özleşdirilen
MOQ kiçi / uly sargyt kabul edilýär
Bukja müşderiniň islegi boýunça
Eltip bermegiň wagty 18-21 gün, mukdaryna bagly
Töleg T / T.
Garnituralar Magnit, lenta, EVA görnüşi, plastmassa gap, gubka, PVC / PET / PP penjire, menek

 

Gowy gaplamak önümiňizi goraýar, ajaýyp gaplama markaňyzy goraýar.Bu bir asyrdan gowrak wagt bäri, esasanam kaşaň harytlar üçin hakykat.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Önümçilik prosesleriniň doly toplumy

Biziň zawodymyz bar.Çap etmekden, timarlamakdan, kesmekden, hiline gözegçilik etmekden, gaplamakdan we eltip bermekden başlap, önümçilik prosesleriniň hemmesini özümiz düzýäris.Şonuň üçin 100% gowy hilini üpjün edip bileris.

2. Material saýlamak

Biziň saýlan materiallarymyzyň hemmesi iň gowusydyr.Islegiňize görä ýöriteleşdirilen materiallary, ölçegleri we gutarnyklary kabul edýäris.

Endokarky PET penjire sowgat gutusy (5)
Endokarky PET penjire sowgat gutusy (3)

3. Müşderi hyzmaty

Size hakykatdanam zerur zatlara ünsi jemleýäris we size has laýyk önüm jikme-jikliklerini maslahat berýäris.Çalt we amatly hyzmatlar elmydama taýýar.

4. Baý tejribe

Bu çap we gaplaýyş pudagy bilen 9 ýyldan gowrak wagt bäri meşgullanýarys.Sargydyňyzyň hilini üpjün edýän ajaýyp tehnikler we işçiler köp.

5. ippingük daşamak

Uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk ugratýan ekspeditorlarymyz bar.Deňiz, howa ýa-da ekspress arkaly eltip bermek zerur bolsa-da, size elmydama iň gowy iberiş hyzmatlaryny hödürläris.Öz iberiş ekspeditorlaryňyz bar bolsa, siziňki ulanarys.

6. Baý dizaýn tejribesi

Kagyz önümlerini dizaýn etmekde baý tejribä eýe bolan hünärmen dizaýn toparymyz bar.Diňe pikirleriňizi aýdyň, pikirleriňizi ajaýyp çeper eser faýllaryna we ahyrynda kagyz önümlerine ýetirmäge kömek ederis.

Endokarky PET penjire sowgat gutusy (4)
Endokarky PET penjire sowgat gutusy (2)
Endokarky PET penjire sowgat gutusy (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň