Lýuks, ajaýyp, çakyr gaplama we gutular, ýokary hilli, süýşmek açyk

Gysga düşündiriş:

Şerap we ruhlar

Markasyny öz içine alýan, sarp edijileri özüne çekýän we satuwy artdyrýan içgi gaplaýyş çözgütlerini öndürmek üçin her bir müşderi bilen ýakyndan işleýäris.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Material Tagta, deri kagyzy, gülgüne / boş köpük, mahmal
Reňk 4C + PMS Çap etmek
Şahadatnama ISO / REACH / ROHS / FSC
Ölçegi Custöriteleşdirilen
Faceerüsti basgançak Mat PP laminasiýa
Hyzmat OEM / ODM
Çeper eser AI ýa-da PDF
Bukja Plastiki halta we karton / kagyz paletler
Mysal üçin wagt 7-10 gün
Gurşun wagty 21-25 gün mukdaryna bagly

 

Önümiň beýany

Lýuks, ajaýyp, çakyr gaplama we gutular, ýokary hilli, süýşýän açyk (2)

Spirtli içgilerdäki däpler we piwo gaplaýyş çözgütleri sarp edijileriň islegleri we durmuş ýörelgeleri bilen birlikde çalt ösýär.

Synag we hakyky aýna çüýşeler henizem adaty, bölek satuwda köp adamly tekjeler we amatlylyk, göterijilik, dowamlylyk we üýtgeşik, tapawutly isleg innowasiýa we döredijilige tarap itergi berdi.Dizaýn we in Engineeringenerçilik toparymyz, sarp ediji we bazar düşünjeleri bilen dolandyrylýan we gaplaýyş pudagynda öndürijilerden, distribýutorlardan ýa-da söwda markalaryndan tapawutlylykda, üstünlikli täjirleşdirmäge özboluşly üns berýän innowasiýa, tygşytly, ýörite gaplama çözgütleri bilen üpjün edýär.

Piwo ýa-da spirtli içgiler guýrukçylara, senet piwo söýüjilerine ýa-da hakyky bilýänlere gönükdirilen bolsun, ruhlaryňyz we piwo gaplaýyş çözgütleriňiz hem tagam profilini gorap biler we içindäki seresaplylyk bilen öndürilen önümi döredip biler.Piwo we spirtli markalaryň eýeleriniň sarp edijileriň wepalylygyny nädip herekete getirip biljekdigini bilýäris - maksatly sarp edijiler bilen baglanyşýan we ajaýyp tejribe berýän gaplamalar

Lýuks, ajaýyp, çakyr gaplama we gutular, ýokary hilli, süýşýän açyk (4)

Buýrugy bize nädip ýerleşdirmeli?

1. Müşderi önümiň gaby / nusgasy bilen üpjün edýär, jikme-jik spesifikasiýalary berýär (ululygy, stili, suraty, materialy, çap etmek we gutarmak talaplary, mukdary we gaplaýyş talaplary).

2. Aýratynlyklara görä bahany hödürleýäris.

3. Müşderi çeper eserleri ýa-da nusgalary bize iberýär.

4. Müşderi tarapyndan tassyklanan sungat eserlerine laýyklykda nusga almak.

Lýuks, ajaýyp, çakyr gaplama we gutular, ýokary hilli, süýşýän açyk (6)
Lýuks, ajaýyp, çakyr gaplama we gutular, ýokary hilli, süýşýän açyk (5)

5. Müşderi buýrugy tassyklaýar we goýum goýýar.

6. Köpçülikleýin önümçilik.

7. QC barlagy.

8. 30% Goýum, iberilmezden öň balans tölegi, uzak möhletleýin hyzmatdaşlykdan soň aýlyk tölegi kabul ediň.

9. Harytlary eltip bermek

Lýuks, ajaýyp, çakyr gaplama we gutular, ýokary hilli, süýşýän açyk (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň