“Bluetooth Enable Smart Device” üçin ulanylýan kaşaň kagyz tagta gutulary

Gysga düşündiriş:

Ölçegler:Customhli adaty şekillerde we ululykda hödürlenýär

Kagyz materialy : GreýboardÖrtülen kagyz

Çap etmek: CMYK çap etmek + PMS Çap etmek

FaceüzüBejergi: Mat laminasiýa

Ulanylyşy:“Bluetooth” akylly enjam gaplamasy


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Çap etmek CMYK çap etmek + PMS Çap etmek
OEM hyzmaty Hoş geldiňiz
Ulanylyşy

“Bluetooth” akylly enjam gaplamasy

Dizaýn hyzmaty Mugt
Ölçegi Omörite ululyk
Haryt ady Lýuks kagyz tagta gutulary
Şahadatnama ISO9001 / FSC
Nusga wagty 5 ~ 7 Iş güni
Omörite sargyt Kabul et
Kagyz görnüşi Çeper kagyz / örtülen kagyz
Senagat taýdan peýdalanmak Elektronika we esbaplar / Oýnawaçlar / Oýun dolandyryjysy / Öý güýmenjesi
“Bluetooth Enable Smart Device” (4) üçin ulanylýan kaşaň kagyz tagta gutulary

Esasy aýratynlyklary

· Goramagy we götermegi aňsatlaşdyrmak üçin döredilen “Set-Top Box Packaging”.
· Gowy görünýän / endokarky duýgy
· EVA tarelkasy bilen harytlaryňyzy gowy gorap bilersiňiz

“Bluetooth Enabled Smart Device” üçin ulanylýan kaşaň kagyz tagta gutulary (1)

Biz hakda

Biz 10 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda çap we kagyz gaplamaga üns berýän hünärmen öndüriji.

Çap we kagyz gaplaýyş tehnologiýamyz eýýäm Sarp ediji / ýaly köp pudaklara hyzmat etdi.

Kosmetika / Gözellik we Derini bejermek / Lukmançylyk / Kanab iýmit we içgiler / Sowgat / çakyr / elektronika we ş.m.

“Bluetooth Enable Smart Device” (2) üçin ulanylýan kaşaň kagyz tagta gutulary
“Bluetooth Enable Smart Device” (3) üçin ulanylýan kaşaň kagyz tagta gutulary

Sorag-jogap

S: Nädip mysal alyp bilerin?

(1) Dummy nusgalary mugt, ýük ýygnamak hyzmaty berk maslahat berilýär.

(2) customörite logotip üçin prototipler / çap edilen nusga bahasy alynýar.Feesöne ýygymlar köpçülikleýin sargytdan aýrylar.

S: Öz dizaýn sungat eserlerim bar bolsa, size haýsy format saýlanýar?

J: AI, CDR we ýokary çözgütli PDF kabul edýäris.

S: Web sahypaňyzda görkezilişi ýaly bir makalany haladym, aksiýaňyz barmy?

J: Her önüm üçin käbir nusgalary saklasak-da, haýsydyr bir önüm üçin paýymyz ýok.Goodshli harytlar müşderiniň sargytlary esasynda öndürilýär.

S: Takyk sitata nädip alyp bilerin?

J: Islenýän gutynyň görnüşini / görnüşini, ölçeglerini, mukdaryny, çap reňklerini we ýerüsti bejergisini bize aýdyň.Şeýle maglumatlara ynamyňyz ýok bolsa, gutularyň saklamagy maksat edinýän önümleriniň jikme-jikliklerini bize bermegiňizi haýyş edýäris.

S goods Harytlarymyň eltilmegine haçan garaşyp bilerin?

J :.köpçülikleýin önümçilikgurşun wagty adatça bolýar18 ~ 21nusga kabul edilenden we 30% öňünden tölegden birnäçe gün soň.Bu sargyt mukdaryna we goşmaça bejergilere baglydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň