Şerap çüýşesi we çakyr käsesi guty sowgat toplumy üçin magnit çakyr sowgat gutulary.

Gysga düşündiriş:

● Kagyz görnüşi: Greýboard / Specialörite kagyz

● Bermek: Mat laminasiýa

● Çap etmegiň reňki: 4C

● Şekil we stil: Iki gezek flap açylýar

● Garnituralar: PS blister lýubo / lenta / magnit

● Senagatyň ulanylyşy: Iýmit we içgiler gaplamasy


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERIEC aýratynlyklary

Çap etmek CMYK çap etmek
Material Tagta / Specialörite kagyz / PS gülgüne gap / örtülen kagyz / lenta
OEM hyzmaty Hoş geldiňiz
Ulanylyşy çakyr çüýşesi we çakyr käse
Ölçegi Omörite ululyk
Haryt ady Şerap çüýşesi gaplaýyş gutulary
Şahadatnama ISO9001 / FSC
Nusga wagty 5 ~ 7 Iş güni
Omörite sargyt Kabul et
Kagyz görnüşi Tagta / ýörite kagyz
Senagat taýdan peýdalanmak Iýmit we içgiler gaplamasy

Gulak gulaklaryny saklamagyň iň gowy usuly haýsy?

Magnit çakyr gutulary, çakyr we şampan sowgatlaryňyz üçin ajaýyp guty.Gutularda ýapmak we açmak üçin aňsat magnit ýapylyşy bar

Magnit çakyr sowgat gutulary (3)
Magnit çakyr sowgat gutulary (1) - 主 图

Biz hakda

10 ýyldan gowrak wagt bäri Hytaýda çap we kagyz gaplamalaryna üns berýän öndüriji.
Çap we kagyz gaplaýyş tehnologiýamyz, sarp ediji / kosmetika / gözellik we derini bejermek / lukmançylyk / kanab / iýmit we içgiler / sowgat / çakyr / elektronika we ş.m. ýaly köp sanly pudaga hyzmat etdi.

Çakyr we içgiler gaplamasy üçin "GLENLIVET / JAMESON / ABERLOUR / SCAPA / JOHNNIE WALKER" we beýleki meşhur markalar ýaly köp sanly zynjyr markalary bilen hyzmatdaşlyk etdik.

Magnit çakyr sowgat gutulary (7)

Sorag-jogap

S: Nädip mysal alyp bilerin?
(1) Dummy nusgalary mugt, ýük ýygnamak hyzmaty berk maslahat berilýär.

(2) customörite logotip üçin prototipler / çap edilen nusga bahasy alynýar.Feesöne ýygymlar köpçülikleýin sargytdan aýrylar.

S: Öz dizaýn sungat eserlerim bar bolsa, size haýsy format saýlanýar?
J: AI, CDR we ýokary çözgütli PDF kabul edýäris.

S: Web sahypaňyzda görkezilişi ýaly bir makalany haladym, aksiýaňyz barmy?
J: Her önüm üçin käbir nusgalary saklasak-da, haýsydyr bir önüm üçin paýymyz ýok.Goodshli harytlar müşderiniň sargytlary esasynda öndürilýär.

S: Takyk sitata nädip alyp bilerin?
J: Islenýän gutynyň görnüşini / görnüşini, ölçeglerini, mukdaryny, çap reňklerini we ýerüsti bejergisini bize aýdyň.Şeýle maglumatlara ynamyňyz ýok bolsa, gutularyň saklamagy maksat edinýän önümleriniň jikme-jikliklerini bize bermegiňizi haýyş edýäris.

S goods Harytlarymyň eltilmegine haçan garaşyp bilerin?
J: Gurluş wagty adatça bolýar10-18nusga kabul edilenden we 30% öňünden tölegden birnäçe gün soň.Bu sargyt mukdaryna we goşmaça bejergilere baglydyr.

S: Çapdan soňky haýsy amallar bar?
J: surfaceerüsti bejeriş usullarynyň iň köp ýaýran usullary gyzgyn möhürleme, mat / ýalpyldawuk laminasiýa, nagyş / debossing we UV örtük we ş.m.

 


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň