Habarlar

 • Üýtgeşik gaplama, markaňyzy ajaýyp ediň

  Üýtgeşik gaplama, markaňyzy ajaýyp ediň

  Biodegrirlenip bilinýän gaplama, howply galyndylary galdyrman wagtyň geçmegi bilen döwülýän gaplama.Bu gaplama mekgejöwen, kartoşka krahmaly ýa-da bambuk ýaly tebigy materiallardan ýasalýar.Bu materiallar daşky gurşawa zyýan bermezden çüýräp başlansoň, ...
  Koprak oka
 • Kagyz gaplamasynyň 5 görnüşi haýsylar?

  Kagyz gaplamasynyň 5 görnüşi haýsylar?

  1. Kagyz gutusy.Kagyz, ýeňil, ýöne güýçli kagyz esasly materialdyr.... Kagyz we karton birmeňzeşmi?Tapawut näme?Kagyz we karton kartonlaryň tapawudy, olaryň nähili gurulýandygyndadyr.Kagyz tagtasy has galyň ...
  Koprak oka
 • Gaýtadan ulanylýan karton we kagyz karton Tapawudy näme

  Gaýtadan ulanylýan karton we kagyz karton Tapawudy näme

  Gapyňyzda haýsy kartonlary ulanmalydygy barada karar berýän bolsaňyz, gaýtadan işlemek meselesinde karton bilen kartonyň arasyndaky tapawudy göz öňünde tutup bilersiňiz.Köp adamlar karton bilen kagyzdan ýasalan kagyz önümleri bolany üçin ...
  Koprak oka
 • Gaplamak modellemegiň esasy ýörelgeleri.

  Gaplamak dizaýny häzirki zaman durmuş durmuşynda gaty giňden ýaýran dizaýn görnüşidir.Harytlaryň köpüsi satuw prosesine girenlerinde belli bir derejede gaplanmalydyr.Formanyň dizaýny ýa-da nagyş dizaýny arkaly bolsun, sarp edijiler muňa has içgin düşünip bilerler.esasy häsiýetlerine ...
  Koprak oka
 • Gaplamany nädip ekologiýa taýdan arassa edip bolar?

  Çalt eltip bermek we almak häzirki halkyň gündelik durmuşyna öwrüldi, ýöne çalt gaplaýyş galyndylary sebäpli daşky gurşawyň hapalanmagy we galyndylary ünsden düşürilip bilinmez.Ekspress gaplamany nädip ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa etmeli?Recentlyakynda, Döwlet administrasiýasy ...
  Koprak oka
 • Näme edýäris we gowy üpjün edijini nädip tapmaly

  Yinji, gözleg we ösüş, in engineeringenerçilik, tehniki hyzmatlary bir ýere jemleýän ýokary derejeli awtomatlaşdyrylan enjam öndürmek topary bilen üpjün edýär, hyzmatlary birnäçe awtomatlaşdyryş ugurlaryna degişlidir we bu pudakda düýpgöter artykmaçlyga eýe....
  Koprak oka
 • Gaplamak näme üçin möhüm?

  Satyn alyjylary özüne çekýär Kompaniýalar, diňe bir ajaýyp önüm däl, eýsem has gowy gaplamak bilen müşderilerine täsir etmelidigine has köp düşünýärler.Önüm onlaýn ýa-da dükanda satyn alyndy, gaplamak ilkinji inçe ...
  Koprak oka
 • Durnuklylyk

  Munuň manysy näme?Durnuklylyk, geljek üçin tebigy baýlyklary ýitirmezden bar bolmak we ösmek ukybydyr.Birleşen Milletler Guramasy Brundtland hasabatynda durnukly ösüşi zerurlygy kanagatlandyrýan ösüş diýip kesgitledi ...
  Koprak oka