Kagyz turba / turba gaplamasy / berk gutular

Gysga düşündiriş:

Islendik başga material we ölçeg müşderileriň islegine baglydyr.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Materiallar Greýboard, 157g C2S / örtülen kagyz
Çap etmek 4C + PMS
Faceerüsti bejermek Mat PP laminasiýa
Ölçegi Müşderiniň dizaýnyna görä / Custöriteleşdirilen
Gurşun wagtynyň nusgasy 5-7 gün
Deputat wagty 18-21 gün
Töleg möhleti Gepleşikli bolmak
Gaplamak Müşderiniň islegine görä / K = K Master Karton / Paletler
Eltip bermek Harytlary deňiz ýa-da howa arkaly eltip bermek.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda

 

Toparymyz, ýurtda iň paýhasly müşderiler üçin ýokary hilli ýörite turbalar we tegelek gutular ýasaýar.Deňi-taýy bolmadyk tejribe, innowasion önüm dizaýny we müşderi merkezi medeniýeti premium turba bazarynda öňdebaryjy bolýar.

Täze önüm çykarýarsyňyzmy, bar bolan gaplamalary täzelemäge synanyşýarsyňyzmy ýa-da daşary ýurtlarda ýerleşýän tegelek gaplamak üçin içerki öndürijä mätäç bolsaňyz, kömek edip bileris.Hemme zat Hytaýyň Dongguan şäherinde ýasaldy, önümi berk tertipde açyp bileris we dizaýn bilen eltip bermegiň arasyndaky üýtgeýän talaplara çalt uýgunlaşyp bileris.

Kanagatlanýança bir aýratyn hyzmat

1. Custöriteleşdirilen
Productshli önümlerimiz özleşdirilip bilner.Islendik ululyklar, şekiller, dizaýnlar, logotipler biziň edip biljek ähli talaplarymyza laýyk bolup biler.

2. Dizaýn
Dizaýn hyzmaty: Mugt
Çeper eserleriň formaty: PDF, AI, CDR.

Kagyz turba turbalaryny gaplamak gaty gutular (2)
Kagyz turba turbalaryny gaplamak gaty gutular (5)

3. Mysal
(1) Biziň nusgalarymyz mugt.
(2) Öz logotipiňiz bilen nusga: Sargyt goýanyňyzdan soň nusga önümçiligi köpçülikleýin önümçilikde yzyna gaýtarylyp bilner.
(3) Öňdebaryjy wagt nusgasy: 3-5 gün.

4. Biziň artykmaçlygymyz

(1) Zawod ýokary hilli we bäsdeşlik bahalary bilen gönüden-göni satylýar.Hiline gözegçilik edip bileris.
(2) Nusgalar üçin çalt hereket.
(3) <24 sagat çalt jogap beriň.

Serviceüzbe-ýüz hyzmat, Diňe e-poçta we TM arkaly aragatnaşyk däl, Wideo duşuşygy has täsirli.

Kagyz turba turbalaryny gaplamak gaty gutular (4)
Kagyz turba turbalaryny gaplamak gaty gutular (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň