Saglygy goraýyş goşundylary we lukmançylyk üçin kagyz gutusy

Gysga düşündiriş:

Material: 375g Kümüş kagyz + Greýboard

Çap etmegiň reňki: Daşardan doly reňkli çap etmek

Faceerüsti gutarma: möhür basmak

Şekil we stil: Gapak we esasy guty

Ulanylyşy: Saglygy goraýyş goşundylary we lukmançylyk


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Ölçegi: Custöriteleşdirilen, islenýänlere görä islendik ululygy kabul edýäris.
Çap etmegiň görnüşleri: CMYK / PMS / UV çap etmek, küpek ekrany çap etmek, metal reňk çap etmek, Film çap etmek
Kagyz materialy 375g Kümüş kagyz + Greýboard
Faceerüsti gutarmak: Marka möhürlemek
Şekil we stil opsiýalary: Gapak we esasy guty, Boýnly 2 bölek guty, gysgyç gutusy, magnit gutusy, eplenýän kagyz gutusy, bukulýan magnit gutusy, çekme gutusy, tegelek turba gutusy, beýleki şekil gutusy,
Ulanylyşy: Derini bejermek gaplary, saglygy goraýyş gutulary we öý önümleri
Mysal: Collectedygnalan ekspress ýükler bilen mugt boş nusga bar.
Eltip bermegiň wagty: Sanly ýa-da Dummy nusgasy üçin 5 ~ 7 gün;Köpçülikleýin önümçilik üçin 18 ~ 28 gün
Eltip bermek porty ŞenZhen, Hytaý

 

Saglygy goraýyş goşundylary we lukmançylyk üçin kagyz gutusy (1)

Healthürege saglyk we saglyk bermek

Saglygy goraýyş önümleri sarp edijileriň durmuşyna uly täsir edýär.Şonuň üçin neşe we derman önümleri üçin gaplamalarda mazmunynyň hilini, netijeliligini we howpsuzlygyny aýdyň görkezýän tekjeli özüne çekiji bolmaly.Sarp edijiniň ynamyny güýçlendirýän gaplama, hil we bitewilik üçin iň ýokary standartlary goldaýan ses dizaýnyna, in engineeringenerçilik we önümçilik proseslerine daýanýar.

Saglygy goraýyş goşundylary we lukmançylyk üçin kagyz gutusy (2)

Bu kagyz gutusy näme üçin ulanylýar?

Guty diňe bir Organiki saglyk goşundylary kagyz gutusy hökmünde ulanylman, guty paket şemlerini, aýna senetlerini, efir ýaglaryny, Jet syýa, çaý haltalary, toý sowgat kartlary we ş.m. ýasap bilersiňiz.Diňe bizden mugt guty şablonyny alyň, soňra çeper eserleriňizi goýuň, başlamazdan ozal gözden geçirmek üçin nusga gutusy taýýarlarys.Dowam etmek isleýärsiňizmi?Munuň näme üçin ulanylýandygyny aýdyň we talaplaryňyzy aýdyň.

Saglygy goraýyş goşundylary we lukmançylyk üçin kagyz gutusy (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň