Kitap şekilli gaplama / kagyz gutusy

Gysga düşündiriş:

Customörite sowgat kartoçkalarymyzda gutynyň reňkini, dizaýnyny we stilini öz içine alýan dürli görnüşler bar.Gutulary ähli reňkde / islendik nagyşda çap edip bilersiňiz.Satyn almazdan ozal, katalogymyzdaky ýörite kagyzy barlap, zerurlyklaryňyza laýyk kagyzy saýlap bilersiňiz.Myhmanlaryňyza ýa-da müşderileriňize hakykatdanam mynasyp kaşaňlygy görkeziň.

“Eastern Packaging” bazarda satmak üçin öz dizaýnyňyz hökmünde görkezip boljak iň oňat partiýa gutularyny öndürýär.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Materiallar Örtülen kagyz / çeper kagyz / ýörite kagyzlar
Çap etmek 4C + PMS Çap etmek
Faceerüsti bejermek Matt PP laminasiýa, Emboss
Ölçegi Müşderiniň dizaýnyna görä / Custöriteleşdirilen.
Gurşun wagtynyň nusgasy 3-5 gün
Deputat wagty 18-21 gün
Töleg möhleti: Gepleşikli bolmak
Gaplamak Müşderiniň islegine görä / K = K Master Karton / Paletler

Önümiň beýany

Kitap şekilli gaplama kagyz gutusy (5)

1. Custöriteleşdirilen
Productshli önümlerimiz özleşdirilip bilner.Islendik ululyklar, şekiller, dizaýnlar, logotipler biziň edip biljek ähli talaplarymyza laýyk bolup biler.

2. Dizaýn
Dizaýn hyzmaty: Mugt
Çeper eserleriň formaty: PDF, AI

3. Mysal
(1) akygnan ekspress bahasy bilen mugt ak / boş nusga.
(2) Öz logotipiňiz bilen nusga: Sargyt goýanyňyzdan soň nusga önümçiligi köpçülikleýin önümçilikde yzyna gaýtarylyp bilner
(3) Öňdebaryjy wagt nusgasy: 3-5 gün

4. Biziň artykmaçlygymyz
(1) Zawod ýokary hilli we bäsdeşlik bahalary bilen gönüden-göni satylýar.Hiline gözegçilik edip bileris.
(2) Nusgalar üçin çalt hereket.
(3) <24 sagat çalt jogap beriň

Kitap şekilli gaplama kagyz gutusy (4)

“Rigid Box” dizaýny

Customörite sowgat gutulary işiňiz üçin markanyň güýçli çeşmesi bolup biler.Müşderileriň mowzugyna we pursatyna laýyk gelýän dürli dizaýn we stil görnüşleri bolar.Müşderileriňiziň halaýan dizaýnlaryndan habarly bolsaňyz, ýöne nireden başlamalydygyňyzy bilmeseňiz, sargyt goýmazdan ozal başlamak isleýän pikiriňizi ara alyp maslahatlaşyp bilersiňiz.Müşderiler dükanyňyzdan hiç zat satyn almaz ýaly, dükanda saklamak üçin iň oňat guty stillerini saýlamaga kömek eder.

Kitap şekilli gaplama kagyz gutusy (3)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary