Turba şekilli berk guty / kosmetika / derini bejermek gaplamasy

Gysga düşündiriş:

Amaly, ýöne ajaýyp gözellik paketlerimiz bu pudakda berk halaýanlara öwrüldi.

Dizaýnerler toparymyz, marka şahsyýetiňizi dizaýnyň her tarapyna goşmak bilen önümiňiziň köpçüligiň arasynda tapawutlanmagyny üpjün eder.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Materiallar Çal tagta, ýörite kagyz, mylar kagyzy, EVA, lenta.
Çap etmek 4C ofset çap etmek we altyn folga möhürlemek
Faceerüsti bejermek Mat gutardy, folga möhürleme, nagyş
Ölçegi Müşderiniň dizaýnyna görä / Custöriteleşdirilen
Gurşun wagtynyň nusgasy 3-5 gün
Deputat wagty 18-21 gün
Töleg möhleti Gepleşikli bolmak
Gaplamak Müşderiniň islegine görä / K = K Master Karton / Paletler

Biz kim?

Some Käbir nusgalary alyp bilerismi?Töleg barmy?

Hawa, ýöriteleşdirilen nusga talaplaryňyza görä alynýar, hilini barlamak üçin size mugt nusga hem hödürleýäris, ýöne iberiş bahasyny tölemeýäris.

Box Gutyny öz çeper eserlerim bilen çap edip we sazlap bilerinmi?

Hawa, guty çap etmek bilen her dürli özleşdirme bilen meşgullanýarys, gutulara öz çeper eserleriňizi / dizaýnyňyzy çap edip bileris.

The Önümiň bir gezek öndürilendigine nähili göz ýetirmeli?

Adatça tassyklamak üçin 2D we 3D görnüşli sanly subutnamalaryň üstünde işleýäris, şonuň üçin gutynyň öndürilenden we gurlandan soň nähili boljakdygyny hemme zady aýdyňlaşdyrýar.
Uly sargytlar üçin hemme zadyň talaplara görä çap edilmelidigine göz ýetirmek üçin fiziki guty iberýäris.

Printing Çap etmek üçin haýsy faýl görnüşi gerek?

Oturmak gaty aňsat we ýönekeý, diňe 300 dpi bilen AI, EPS ýa-da PSD ýaly redaktirläp boljak formatda çeper eserleriňizi bize e-poçta iberiň.
Öýde çeper eserleri düzmek üçin dizaýnlaryňyzyň üstünde işläp bilýän we dizaýnyňyzyň üstünde mugt işläp bilýän hünärmenler toparymyz bar (Sargyt üpjün edilenden soň).
Şonuň üçin iň soňky düzülişleriň üstünde işläris we tassyklamak üçin ibereris.

Sp Spot UV / UV örtügi näme?

Bu örtük köp mukdarda ýalpyldawuklygy üpjün edýär, Spot UV belli bir meýdany, logotipi / çeper eseri ýokary ýagtylandyrmak üçin ýokary göterilen syýa prosesi.

Önümçilik prosesi

1. Dizaýn

Dizaýn

2. Nusga almak

Nusga almak

3. Çap etmek

Çap etmek

4. Laminasiýa

Laminasiýa

5. ýüpek ekran

Küpek ekrany

6. Spot UV

Spot UV

7. Awtomatiki sowuk folga

Awtomatiki sowuk folga

8. Kesiň

Dizaýn kesmek

9. Awtomatiki bukulma

Awtomatiki buklama

10. El işi

El işi

11. Gaplamak

Gaplamak

12. Palet

Palet

13. ippingük daşamak

Eltip bermek


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň