Wape 1

  • Wape / Cannabis gaplamak we gutular, Çaga gulpy

    Wape / Cannabis gaplamak we gutular, Çaga gulpy

    Önümlerimiziň çagalaryň töwereginde howpsuz bolmagyny üpjün etmek iň möhümdir, şonuň üçin paketlerimiz berk synagdan geçirilýär we iň ýokary standartlara kepillendirilýär.

    Dolandyrylan kagyzdan üzümlere çenli ähli kenebi önümleri dispanserlere ibermek üçin ygtybarly gaplama çözgüdi gerek.Turbalar möhürlenmedik ýa-da çaga çydamly däl bolsa, dispanser eltip bermegi ret edip biler ýa-da önümleri gaýtadan işlemäge mejbur edip biler.Doly masştab bilen, kenebiriň öňünden gaplanylyşy gaplamaga taýyn bolýar we müşderi ot ýakýança önümiňizi goraýar.