Wape / Cannabis gaplamak we gutular, Çaga gulpy

Gysga düşündiriş:

Önümlerimiziň çagalaryň töwereginde howpsuz bolmagyny üpjün etmek iň möhümdir, şonuň üçin paketlerimiz berk synagdan geçirilýär we iň ýokary standartlara kepillendirilýär.

Dolandyrylan kagyzdan üzümlere çenli ähli kenebi önümleri dispanserlere ibermek üçin ygtybarly gaplama çözgüdi gerek.Turbalar möhürlenmedik ýa-da çaga çydamly däl bolsa, dispanser eltip bermegi ret edip biler ýa-da önümleri gaýtadan işlemäge mejbur edip biler.Doly masştab bilen, kenebiriň öňünden gaplanylyşy gaplamaga taýyn bolýar we müşderi ot ýakýança önümiňizi goraýar.


Haryt maglumatlary

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Materiallar Çal reňkli tagta, örtülen / çeper kagyz, PET sahypasy, Blister, ýag kagyzy
Çap etmek 4C + PMS Çap etmek
Faceerüsti bejermek Matt PP laminasiýa, Emboss, Spot UV
Ölçegi Müşderiniň dizaýnyna görä / Custöriteleşdirilen
Gurşun wagtynyň nusgasy 3-5 gün
Deputat wagty 18-21 gün
Töleg möhleti Gepleşikli bolmak
Gaplamak Müşderiniň islegine görä / K = K Master Karton / Paletler
Eltip bermek Harytlary deňiz ýa-da howa arkaly eltip bermek.Müşderiniň talaplaryna laýyklykda

 

Önümleriň beýany

vape1 (5)

El ýeňi: 350g C1S, PMS çap et we ak.

Içki tarelka: 350g C1S PMS reňkini çap edýär.

Çaga gulpy

Gutardy: Matt PP laminasiýa, Emboss, Spot UV

Müşderilerimiz ulanandan soň gaplamamyz gowy garşylanýar.Döwlet eýeçiligindäki kärhanalaryň we kompaniýalaryň köpüsi bölümlerimiz bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.Kompaniýa elmydama "ilki bilen hil, müşderi ilki, kämillik, hil syýasaty" döretmek, "diri galmagyň hili, ösüş üçin abraý" iş syýasatyna eýermek, netijeli we çeýe marketing pelsepesine eýerip, ulanyjynyň ýeňşini gazandy. yzygiderli ynam we goldaw.Ygtybarly hil, gowy abraý, ýokary hilli gaplama we ortaça baha bilen paýhas we ter bilen siziň bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin elimizden gelenini ederis.

vape1 (4)
vape1 (1)
vape1 (7)
vape1 (6)

Önümçilik prosesi

1. Dizaýn

Dizaýn

2. Nusga almak

Nusga almak

3. Çap etmek

Çap etmek

4. Laminasiýa

Laminasiýa

5. ýüpek ekran

Küpek ekrany

6. Spot UV

Spot UV

7. Awtomatiki sowuk folga

Awtomatiki sowuk folga

8. Kesiň

Dizaýn kesmek

9. Awtomatiki bukulma

Awtomatiki buklama

10. El işi

El işi

11. Gaplamak

Gaplamak

12. Palet

Palet

13. ippingük daşamak

Eltip bermek

Has giňişleýin maglumat üçin, ýörite hünärmenler toparymyzyň siziň üçin ajaýyp gaplama çözgüdini nädip döredip biljekdigini bilmek üçin şu gün telefon, e-poçta arkaly toparymyz bilen habarlaşyň.Zawodymyza baryp görmegiňizi mähirli garşylaýarys!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň