Lomaý oýun gözegçiligi gaplaýyş kagyz gutusy

Gysga düşündiriş:

Ölçegler: customhli adaty şekillerde we ululykda hödürlenýär

Material: C1S C2S kagyzy

Çap etmek: Sanly, ofset we ekrany çap etmek

Faceerüsti bejermek: ossalpyldawuk laminasiýa

Ulanylyşy: Oýun dolandyryjy gaplaýyş kagyz gutusy


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Çap etmek CMYK çap etmek
OEM hyzmaty Hoş geldiňiz
Ulanylyşy

Oýun dolandyryjy gaplamasy

Dizaýn hyzmaty Mugt
Ölçegi Omörite ululyk
Haryt ady Oýun dolandyryjy gaplaýyş kagyz gutusy
Şahadatnama ISO9001 / FSC
Nusga wagty 5 ~ 7 Iş güni
Omörite sargyt Kabul et
Kagyz görnüşi Çeper kagyz / örtülen kagyz
Senagat taýdan peýdalanmak Elektronika we esbaplar / Oýnawaçlar / Oýun dolandyryjysy / Öý güýmenjesi
Oýun dolandyryjy gaplaýyş gutusy (2)

Gulak gulaklaryny saklamagyň iň gowy usuly haýsy?

Logoörite oýun gözegçilik ediji gaplama gutularyny logotipli - oýun garnituralaryňyzyň duýulýan bahasyny ýokarlandyrýan ýörite şekillerde, ululyklarda we tertiplerde öndürilen lomaý oýun gözegçilik ediji gaplamalaryny alyň.

In engineeringenerçiligi estetika bilen birleşdirip, özüne çekiji we ajaýyp çaphana bezegleri bilen ýalpyldawuk saklamak bilen dolandyryjylara çynlakaý goragy üpjün edýän özüne çekiji adaty çap edilen kagyz gutularyny döredýäris.Funksiýa has gyzykly goşmak bilen, bu ýöriteleşdirilen oýun kontrolleýjiniň gaplaýyş gutulary çagalara tolgundyryjy boks tejribesi bermek üçin bölekler ýa-da ýykylýan dizaýn bilen ýasalyp bilner.

Oýun dolandyryjy gaplaýyş gutusy (3)

Näme üçin bizi saýlamaly?

Bizde gaplama zerurlyklaryňyza we talaplaryňyza laýyk gelýän iň gowusyny saýlap boljak gutular üçin birnäçe nusgalyk dizaýn bar.

Qualityokary hilli çap edilen gutular bilen bir hatarda, berk bukulýan kartondan we gasynlanan kartondan ýasalan şeýle oýun gözegçilik gutularyny ýasaýarys we diňe bäsdeşleriňizden tapawutlandyrýan marka reňklerini goşýarys.Bu ýokary hilli gutular wagt synagyndan geçýär we gymmatly joýstikleriň tekjelerde tozansyz galmagyny üpjün edýär we oýun gözegçilerini poslamazlyk üçin çyglylykdan goraýar.

Oýun dolandyryjy gaplaýyş gutusy (4)
Oýun dolandyryjy gaplaýyş gutusy (5)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň